اصول بنیادی و حقوق مشتری در گوهران

اصل اول : بکوشیم نیک گفتار و نیک پندار و نیک اندیش باشیم .

اصل دوم : بکوشیم کرامت انسانی را ارج نهیم و حرمت خویش و دیگران را نگاه داریم .
اصل سوم : بکوشیم خدمت مشفقانه را پیشه کنیم و در این راه بار یکدیگر باشیم .
اصل چهارم : بکوشیم با نقد دلسوزانه در اصلاح عملکرد خود و همکارانمان اهتمام کنیم .
اصل پنجم : بکوشیم به عنوان آیینه نمای مجموعه شرط ادب و احترام را نگاه داریم .
اصل ششم : بکوشیم با تقویت حس رازداری نسبت به منافع مجموعه متعهد باشیم .
اصل هفتم : بکوشیم محیط مجموعه را چون حریم خصوصی یاس بداریم و در صیانت از آن کوشا باشیم .
اصل هشتم : بکوشیم با رفتار صادقانه اعتماد مشتریان را جلب کنیم .
اصل نهم : بکوشیم رضایت مشتری که ثروت عظیمی است برای مجموعه را حفظ کنیم .
اصل دهم : بکوشیم حقوق مشتری را پاس بداریم و دانستن را حق طبیعی وی بدانیم .
اصل یازدهم : بکوشیم تحول – مبادله و حرکت را به عنوان سه رکن رکین در مجموعه برای بهینه سازی روشهای شغلی به کار بندیم .
اصل دوازدهم : می کوشیم خلاقیت و نو آوری را به عنوان یک اصل اصیل و هدفی بنیادی برای مجموعه بکار ببندیم .

با ما همراه باشید .